OM BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET

Tett på-modellen har som mål å bedre den spesialpedagogiske hjelpen i skole og barnehage gjennom å utvikle samarbeidet mellom barnehage, skole og den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) har som særlig oppgave å hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. PPT skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov, og skape en mer inkluderende barnehage og skole for alle. Målet er at alle barn skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Det går ofte lang tid fra man ser at noen trenger hjelp i barnehage og skole, til innsatsen kan settes i gang. Lange ventelister gjør at hjelpen kommer sent. I tillegg utføres ofte det spesialpedagogiske tilbudet av voksne uten den riktige kompetansen. Barn og foreldre opplever at de ikke har en tydelig stemme og medvirkning i tiltak som settes i gang og at det er vanskelig å nå igjennom. 

Ideen i Tett på-modellen er at å bruke fagkompetansen nærmest barnet vil skape en mer inkluderende skole- og barnehagehverdag, og gi de ansatte i barnehage og skole bedre muligheter for å gjøre jobben på en god måte. Det betyr at særlig ansatte i PPT må jobbe på nye måter og med nye oppgaver, der de er mer til stede i skole og barnehage og kan gi hjelp og koordinere hjelp der det trengs mest, når det trengs mest. Det er dette man nå vil teste ut med Tett på-modellen.

Stortingsmeldingen Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO fra 2019 slo fast at man ønsket å teste ut nye modeller for å forsøke å skape mer inkluderende skoler og barnehager, blant annet ved å gjøre om på arbeidsformene i PPT, og la de bruke kompetansen sin nærmere barna. Ulike gjennomganger av det spesialpedagogiske støttesystemet viser at mange barn og elever ikke får et godt nok tilbud (se egen side for bakgrunnsdokumenter og forskning). Det er med utgangspunkt i denne stortingsmeldingen at Utdanningsdirektoratet har finansiert Tett på-piloten.