HVORFOR - om bakgrunnen for prosjektet

Tett på-modellen er et tiltak for å bedre den spesialpedagogiske hjelpen i skole og barnehage. Målet er å utvikle samarbeidet mellom barnehage, skole og den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) har som særlig oppgave å hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov, og skape en mer inkluderende barnehage og skole for alle. Målet er at alle barn skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Ulike gjennomganger av det spesialpedagogiske støttesystemet viser at mange barn og elever ikke får et godt nok tilbud (Se f.eks. Nordahl mfl., 2018; Barneombudet, 2017). Det går ofte lang tid fra man ser at noen trenger hjelp i barnehage og skole, til innsatsen kan settes i gang. Lange ventelister gjør at hjelpen kommer sent. I tillegg utføres ofte det spesialpedagogiske tilbudet av voksne uten den riktige kompetansen. Stortingsmeldingen Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO fra 2019 slår fast at man ønsker å teste ut nye modeller for å forsøke å skape mer inkluderende skoler og barnehager, blant annet ved å gjøre om på arbeidsformene i PPT, og la de bruke kompetansen sin nærmere barna.

Ideen er at å bruke fagkompetansen nærmest barnet vil skape en mer inkluderende skole- og barnehagehverdag, og gi de ansatte i barnehage og skole bedre muligheter for å gjøre jobben på en god måte. Det betyr at ansatte i PPT må jobbe på nye måter og med nye oppgaver, der de er mer til stede i skole og barnehage og kan gi hjelp der det trengs mest, når det trengs mest. Det er dette man nå vil teste ut med Tett på-modellen.