Gemini-senteret

Oppink - senter for forskning på inkludering i skole og oppvekst

 Nyheter

PPT skal tettere på skolen

Geminisenteret OppInk har fått tildelt et stort forskningsprosjekt der formålet er å bedre det spesialpedagogiske tilbudet i skole og barnehage. Prosjektet er et samarbeid mellom Geminisentermedlemmene NTNU Samfunnsforskning, Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, samt avdelingen Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning og forskningsinstituttet NIFU i Oslo. 

Prosjektet foregår i samarbeid med Trondheim kommune, Aurskog-Høland og Steinkjer.

Forskningsprosjektet er en oppfølging av Stortingsmelding 6, "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO", fra 2019. Denne stortingsmeldingen bygget blant annet på Nordahl-utvalgets gjennomgang av det pedagogiske støttesystemet i Norge. Den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen konkluderte i sin rapport i 2018, at det er behov for en omfattende endring. Utvalget la samtidig fram forslag til et mer helhetlig system, som skal sikre at spesialpedagogisk kompetanse blir lettere tilgjengelig for skole og barnehage.


Egne prosjektsider er under etablering under GeminiOppInk-sidene.

Les mer om prosjektet her

Betydningen av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede barn og unges mestring og deltakelse i skolen

SINTEF, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført en evaluering av betydningen hjelpemidler og tilrettelegging har for unge funksjonshemmede.

Studien tyder på at kompetansen på hjelpemiddelområdet ikke alltid oppleves som god nok. Flere av informantene i skolen kunne gjerne tenkt seg mer bistand, og ser for seg at hjelpemiddelsentralen kan ha en rolle inn i dette arbeidet sammen med PPT eller Statped.

Les mer om prosjektet her

Geminisenteret OppInk arrangerer høstens andre seminar i rekken Hva er inkludering?, torsdag 12. november 13.00-15.00.

Innledning ved Patrick Kermit, Institutt for psykisk helse, og Ingvild Åmot & Karianne Franck, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Seminarrekken tar opp hvordan inkludering kan forstås fra ulike faglige perspektiv og ståsteder.

For påmelding, kontakt Joakim.caspersen@samforsk.no

BOOST-Prosjektet arrangerer seminar, 18. november 10.00-11.30
Det SINTEF-koordinerte EU -prosjektet  BOOST -Building social and  emotional skills to boost mental health resilience in children and young people in Europe, arrangerer webinar. Informasjon og påmelding

Evalueringen av Inkludering på alvor er ferdig

I prosjektet "Inkludering på alvor" har kommuner og fylkeskommuner prøvd ut ulike modeller og organiseringer for å skape inkludering i skole og oppvekst. Prosjektet og prosessene er evaluert av NTNU Samfunnsforskning. Les mer om evalueringen

Podast om inkludering i skolen

Podkast: Er den norske skolen inkluderende?