BAKGRUNNSDOKUMENTER OG FORSKNING

Under finnes et utvalg relevante artikler, rapporter og offentlige dokumenter som omhandler forskning på inkludering, organisering og samhandling mellom PPT og skole.

Masteroppgaver publisert i forbindelse med prosjektet:

Snøan, Marianne (2023): Kompetansen nærmere barnet - fra områdefokus til oppvekstfokus. Hvordan kan tettere organisering i barnehagesektoren påvirke tjenestetilbudet? Et eksempel fra Trondheim kommune. Masteroppgave.

Fossmo, Hilde Andreassen (2022): Systemrettet arbeid i pilotprosjekt. Erfaringer fra samarbeidet mellom barnehagen og Pedagogisk psykologisk tjeneste i pilotprosjekt. Masteroppgave.


Tematisk relevante masteroppgaver skrevet i OppInk-senteret

Sønderaal, Maud (2020). "Vi må stå i det og finne det beste systemet.  En kvalitativ studie om det spesialpedagogiske systemets rolle, prioritering og funksjon i arbeidet med sosial inkludering. Masteroppgave.

Profesjonsgrenser

Holm, Øyvind Harald (2022).  "Jeg er alene her" En kvalitativ casestudie av det spesialpedagogiske systemets betydning for spesialpedagogers arbeid med sosial inkludering i skolen i tre nordiske byer. Masteroppgave. 


Skolekultur

Aasbø, Elise Aarøe (2022). «Vi styres mot en skole som ikke passer altfor mange elever». Masteroppgave

Olsen, Helene Moe (2020). To skoler i samme by, men i ulike verdener: En kvalitativ casestudie av skolekulturer og sosial inklusjon i barneskoler med polarisert sosiodemografisk profil. Masteroppgave

Wevang, Malin (2022). Reimagining inclusion: At the intersection of relational bonds and cultural resilience. A qualitative case study of the significance of school-based social bonds in a practice of social inclusion. Masteroppgave

Helin, Tiina (2022). TWO DIFFERENT SCHOOL REALITIES WITHIN ONE CITY. Resources and social capital at primary school according to teacher. Masteroppgave

Inkludering i offentlig debatt

Grini, Randine (2022). Equal Individuals into Unequal Roles? A discourse analytical perspective on equality and inclusion in Norwegian governmental education policy. Masteroppgave.

Elevvelferd

Lynum, Markus (2022)."Great Expectations": The Potential of Informal and Formal Organization to Promote Resilience and Educational Equity within Bounded Spaces. Masteroppgave.Annen relevant forskning

Nordhagen I. C, Skutlaberg L. S, Reinertsen A. B, & Herrebrøden M. (2022). Hvordan jobbe mer inkluderende i
barnehage, skole og SFO
? Sluttrapport - Følgeforskning av piloter for inkluderende praksis. 

Ulltang, G. F. & Samuelsen, A. S. S. (2020). Implementering av støttesystem på skulane. Psykologi i kommunen, (3).


Barneombudets fagrapport (2017). Uten mål og mening? Elever med spesialundervisning i grunnskolen.  

Caspersen, J., Buland, T. H., Hermstad, I. H., & Røe, M. (2020). På vei mot inkludering? Sluttrapport fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvor.

Caspersen, J., Buland, T. H., Valenta, M., & Tøssebro, J. (2019). Inkludering på alvor? Delrapport 1 fra evalueringen av modellutprøvingen inkludering på alvor.

Fasting, R., B. & Breilid, N. (2020). PP-tjenesten som inkluderingsagent: retorikk eller handling? Psykologi i kommunen, (3).

Hermstad, I., Caspersen, J. & Buland, T (2020). Spenning og samspill når PPT skal tett på skolen. Psykologi i kommunen, (6).

Meld. St. 6 (2019-2020): Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Nordahl mfl. (2018): Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Samuelsen, A. S. & Bargel, H. L. (2018). Individet i et systemperspektiv; sakkyndighetsarbeid i PPT. Psykologi i kommunen, (2).

Statped (2020). Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv. Hentet fra: https://www.statped.no/globalassets/fou/dokumenter/statped_fellesskap-i-lek-og-laring.-spesialpedagogikk-i-et-inkluderingsperspektiv-web-ensidig.pdf

Wendelborg, C., Caspersen, J., & Kongsvik, T. (2015). Mot et større mangfold?

Åsheim, K. Lerfaldet H. & Nordhagen, I. (2020) PILOTER FOR MER INKLUDERENDE PRAKSIS I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO -DEL 1 DELRAPPPORT.