TILKNYTTEDE PROSJEKTER 

INCLUSCHOOL

Forskningsprosjektet INCLUSCHOOL skal utvikle ny kunnskap om inkludering og inkluderende praksiser i skolen.

Inkluderende utdanning står høyt på den globale agendaen. Både Salamancaerklæringen og FNs bærekraftmål 4 handler om inkludering i skolen.

Internasjonal og nasjonal forskning viser at det er stor avstand mellom idealet om inkludering og skolens faktiske praksis. Dette har alvorlige konsekvenser både for elevers helse og læring her og nå, og for deres videre utdanning og arbeids- og samfunnsdeltakelse.


Kontakt: Marit Uthus, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Likeverdighet i skole og barndom


The CODIC project investigates a classical welfare paradox, namely the persistence of systematic and "durable inequalities" in both Nordic and market-oriented welfare regimes. Rather than reducing this paradox to a question of class background or personal resources, we seek to consider the impact of social organization and integration of schools and associated welfare systems. Whether schools promote or limit welfare and opportunity depend on the practices in which they engage, their responsiveness to local communities, and how they are integrated with other welfare institutions. CODIC is based on two project objectives: (1) a comparative study on the role of schools and associated welfare agencies for social inclusion and wellbeing of their students in three Nordic and one US city, and (2) a Ph.D. training and intellectual exchange in the comparative study of educational and social welfare institutions.

Kontakt: Håkon Leiulfsrud, Institutt for sosiologi og statsvitenskap


  • PPT Tett på - modell for inkluderende praksis
  • Pilotprosjektet skal utvikle samarbeidet mellom barnehage, skole og PPT, blant annet ved å øke PPTs tilstedeværelse ved de aktuelle barnehagene og skolene. Prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Kontakt: Joakim Caspersen, NTNU Samfunnsforskning


Opplevde virkninger av lydutjevningsanlegg i undervisningsrom i skoler

Undervisningsbygg Oslo KF skal installere lydutjevningsanlegg i alle undervisningsrom og forsamlingsrom på seks ulike skoler i Oslo. Ved én ungdomsskole er man ferdig, og installeringen skal skje i de øvrige fem skolene våren/sommeren 2021.

Gjennom intervjuer av ulike aktører skal vi søke å belyse hvilken betydning for inkludering, universell tilgjengelighet og utvikling av læringsmiljø installering av lydutjevningsanlegg har på ulike skoletrinn og skoleslag, og hvilke forventinger aktørene har og hvordan dette påvirker lærernes og elevene arbeidshverdag. Hvordan bidrar anlegget til utvikling av læringsmiljø og inkludering i skolene lokalt?


Kontakt: Patrick Kermit, NTNU Samfunnsforskning

Childhood, School and Inequality in the Nordic Countries (Unequal Childhood)

An important objective of the research is to study economic, political and institutional framework conditions for children and upbringing.

The project Childhood, School and Inequality in the Nordic Countries begins in the spring of 2019, and is an overall research umbrella. It includes a subproject in collaboration with the municipality of Trondheim and a Nordic subproject in cooperation with the University of Tampere.

Kontakt: Håkon Leiulfsrud, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 

Følgeevaluering av digitalisering av Statped

Digitaliseringsprosjektet i Statped har vært et omfattende prosjekt med varighet over to år. Fokus har vært på innføring av nye digitale arbeidsmåter internt og utvikling av digitale tjenester eksternt, som svar på myndighetenes krav om digitalt førstevalg i tjenesteytingen. Digitaliseringsprosjektet har ført til endringer i måten ansatte arbeider på, både når det gjelder intern og ekstern samhandling. 

Kontakt: Siw Olsen Fjørtoft, SINTEF

Ung hørsel - kunnskap for en bedre oppvekst med hørselshemming

Forskningsprosjektet Ung hørsel - kunnskap for en bedre oppvekst med hørselshemming undersøker hvordan barn og ungdommer med hørselshemming opplever skolehverdagen. Det gjennomføres en spørreundersøkelse og oppfølgende intervjuer og casestudier. Prosjektet er finansiert av Hørselshemmedes Landsforbund.  

Kontakt: Odd Morten Mjøen, Institutt for psykisk helse, NTNU / NTNU Samfunnsforskning

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. I dag er det flere barn som går på en annen skole enn den de andre barna i nabolaget går på. Formålet med forskningsprosjektet har vært å undersøke hvilke barrierer elever med funksjonsnedsettelse møter i det fysiske læringsmiljøet, og hvordan dette påvirker deltakelse i (nær)skole og fritid.

Hvilke forhold hindrer, og hva muliggjør, at barn med funksjonsnedsettelse kan gå på sin nærskole?

Kontakt: Christian Wendelborg, NTNU Samfunnsforskning

BOOST 

Building social and emotional skills to BOOST mental health resiliencein children and young people in Europe

BOOST is the result of a cooperative effort between different stakeholders in the field of health research, dissemination, education, and policy making. Through the development of an innovative approach, it aims to promote mental health and well-being in the young. Mental well-being is central to population health and well-being. Not ensuring mental well-being can place a great burden on the individual and society. Therefore, it is important to promote prevention interventions that create resilience with long-lasting effects.

Kontakt: Stine Hellum Braathen, SINTEF