HVORDAN GJENNOMFØRES FORSKNINGEN?

I Tett på-prosjektet jobber tre kommuner med nye arbeidsmåter, mens forskere følger prosessen og resultatene. Under beskriver vi hvordan arbeidet med forskningen foregår.

I videoen under presenterer vi prosjektet i korte trekk, og de tre hovedelementene vi fokuserer på i forskningen:

Forskningen fokuserer på tre hovedområder:

  • Faglige resultater. Dette undersøkes gjennom å se på utviklingen i skoleresultater over tid. Vi vil undersøke i hvilken grad omleggingen av PPT sine arbeidsmåter påvirker elevenes resultater gjennom tilgjengelige registerdata fra nasjonale utdanningsdatabaser, og lokale registerdata.  
  • Sosial og psykisk inkludering. Vi vil se på opplevd virkning av tiltaket gjennom en gjentatt spørreskjemaundersøkelse til elever, foreldre og kontaktlærere på 5. og 8. trinn. Dette gjennomføres på alle skoler i de tre kommunene som deltar. Deltagelse fra elevene krever samtykke fra foreldrene, og skolene samler inn dette.  Spørsmålene vi stiller er lagt ut som PDF-er på denne siden.
    I tillegg gjennomfører vi gruppeintervjuer med barn/elever og ansatte. Vi vil også benytte data fra Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen i skole og barnehage og andre tilgjengelige datakilder.
  • Organisasjon, implementering og endring. Vi vil også se på hvordan organisasjonene påvirkes av tiltaket. Viktige spørsmål vil være hvordan ansatte i og rundt skoler og barnehage oppfatter organiseringen i tiltaket sammenlignet med før, hva de oppfatter som hindringer og blokkeringer i arbeidet rundt barna, og hva de vektlegger som sentrale faktorer for å lage et så godt tilbud som mulig. Vi vil også undersøke i hvilken grad forsøket reduserer andelen som mottar spesialundervisning.

Detaljert webinar om forskningen

Vi har tidligere gjennomført et mer detaljert webinar om forskningen i prosjektet og hvordan den gjennomføres. Webinaret er tilgjengelig via videoen under.

Prosjektskisse

Forskningen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som en del av Piloter for mer inkluderende praksis. Den detaljerte prosjektskissen som beskriver prosjektet kan lastes ned her:

Spørreskjemaer

Vi ønsker å være åpne om forskningen og fremgangsmåtene vi benytter i prosjektet. Vi har derfor tilgjengeliggjort spørreskjemaene vi benytter for grupper som elever, foreldre og kontaktlærere i surveys i prosjektet. Spørreskjemaene kan lastes ned her: