Gemini-senteret OppInk - inkluderende skole og oppvekst

Barnehage og skole er viktige fellesarenaer i barnas oppvekst. Begge kan forstås som samarbeidende fellesskap av interne og eksterne aktører som er med på å skape miljøet i barnehagen og opplæringstilbud for elevene. Barnehage er ikke bare lek. Skole er ikke bare undervisning. På sitt beste er både barnehage og skole arenaer for anerkjennelse og mestring, vennskap og læring.

Barnehagen kan ha utfordringer rundt å skape inkluderende praksiser og tilrettelegging av spesialpedagogisk hjelp. Skolen kan ha utfordringer knyttet til opplevelse av manglende tilhørighet, skjevfordeling av ressurser og utbytte. Begge arenaer kan ha organisatoriske og systemiske begrensninger. Både barnehage og skole er sentrale institusjoner i velferdsstaten, men bruker også velferdsstatens tjenester som ventil. I et sosialt inkluderingsperspektiv befinner barnehagen og skolen seg dermed i sentrum av barns oppvekst. For å forstå utfordringene barn møter i barnehagen og skolen kreves tverrfaglige blikk og samarbeid. Også i forskningen. 

Visjon for OppInk: Å utvikle et internasjonalt fremragende forsknings- og innovasjonsmiljø som bidrar til å løse lokale og nasjonale utfordringer i barnehage, skole og oppvekst.

Deltakere i senteret - involverte fagmiljøer

Deltakerne i senteret kommer fra NTNU Samfunnsforskning, NTNU og SINTEF. Ved NTNU Samfunnsforskning er det avdeling Mangfold og inkludering som deltar. Avdelingen har skole, utdanning og inkludering som et av sine hovedområder, i tillegg til omfattende forskning på barnevern og minoritetsperspektiver. Ved NTNU er det ved Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning (ILU), Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) og Institutt for sosialt arbeid (ISA) som deltar. Ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap deltar Institutt for psykisk helse (IPH). Ved SINTEF Digital deltar avdeling Teknologiledelse og avdeling Helse, som bl.a. har kompetanse innen teknologistøttet læring, samarbeid mellom yrkesfag og næringsliv, menneskesentrerte designprosesser og folkehelse. Trondheim kommune og Dronning Mauds Minne Høgskole er knyttet til senteret som partnere.