BAKGRUNNSDOKUMENTER OG FORSKNING

Under finnes et utvalg relevante artikler, rapporter og offentlige dokumenter som omhandler forskning på inkludering, organisering og samhandling mellom PPT og skole.


Ulltang, G. F. & Samuelsen, A. S. S. (2020). Implementering av støttesystem på skulane. Psykologi i kommunen, (3).


Barneombudets fagrapport (2017). Uten mål og mening? Elever med spesialundervisning i grunnskolen.  

Caspersen, J., Buland, T. H., Hermstad, I. H., & Røe, M. (2020). På vei mot inkludering? Sluttrapport fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvor.

Caspersen, J., Buland, T. H., Valenta, M., & Tøssebro, J. (2019). Inkludering på alvor? Delrapport 1 fra evalueringen av modellutprøvingen inkludering på alvor.

Fasting, R., B. & Breilid, N. (2020). PP-tjenesten som inkluderingsagent: retorikk eller handling? Psykologi i kommunen, (3).

Hermstad, I., Caspersen, J. & Buland, T (2020). Spenning og samspill når PPT skal tett på skolen. Psykologi i kommunen, (6).

Meld. St. 6 (2019-2020): Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Nordahl mfl. (2018): Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Samuelsen, A. S. & Bargel, H. L. (2018). Individet i et systemperspektiv; sakkyndighetsarbeid i PPT. Psykologi i kommunen, (2).

Statped (2020). Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv. Hentet fra: https://www.statped.no/globalassets/fou/dokumenter/statped_fellesskap-i-lek-og-laring.-spesialpedagogikk-i-et-inkluderingsperspektiv-web-ensidig.pdf

Wendelborg, C., Caspersen, J., & Kongsvik, T. (2015). Mot et større mangfold?

Åsheim, K. Lerfaldet H. & Nordhagen, I. (2020) PILOTER FOR MER INKLUDERENDE PRAKSIS I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO -DEL 1 DELRAPPPORT.