HVORDAN GJENNOMFØRES FORSKNINGEN?

Forskningen fokuserer på tre hovedområder:

  • Faglige resultater. Dette undersøkes gjennom å se på utviklingen i skoleresultater over tid. Vi vil undersøke i hvilken grad omleggingen av PPT sine arbeidsmåter påvirker elevenes resultater gjennom tilgjengelige registerdata fra nasjonale utdanningsdatabaser, og lokale registerdata.  
  • Sosial og psykisk inkludering. Vi vil se på opplevd virkning av tiltaket gjennom en gjentatt spørreskjemaundersøkelse til elever og til lærerne. I tillegg vil gjøre gruppeintervjuer med barn/elever og ansatte. Vi vil også benytte data fra Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen i skole og barnehage og andre tilgjengelige datakilder. 
  • Organisasjon, implementering og endring. Vi vil også se på hvordan organisasjonene påvirkes av tiltaket. Viktige spørsmål vil være hvordan ansatte i og rundt skoler og barnehage oppfatter organiseringen i tiltaket sammenlignet med før, hva de oppfatter som hindringer og blokkeringer i arbeidet rundt barna, og hva de vektlegger som sentrale faktorer for å lage et så godt tilbud som mulig. Vi vil også undersøke i hvilken grad forsøket reduserer andelen som mottar spesialundervisning.

Les den detaljerte prosjektskissen her: