HVORDAN FOREGÅR ARBEIDET?

Prosjektutvikling i flere faser

I første fase av prosjektet (2020-2021) vil prosjektet settes i gang ved to skoler og tre barnehager i Midtbyen bydel i Trondheim. I fase 2 (høst 2021-2025) skal piloten evalueres og utvides. Med erfaringer fra fase 1 vil det være mulig å gjøre tilpasninger i modellen før den utvides til flere enheter i Midtbyen bydel og til en andre bydel i Trondheim, i tillegg til kommunene Steinkjer og Aurskog-Høland.

Prosjektet har foreløpig finansiering til høsten 2025.

I en eventuell fase 3 (2025-2027) vil en kunne evaluere mer langsiktige resultater av piloten.

Modellen kan oppsummeres slik:

1. PPT skal være tettere på barnehage, skole og SFO.


To PP-rådgivere skal ha helhetlig oppfølging og direkte tilknytning til faste skoler og barnehager, med tilstedeværelse minst en dag pr. uke. De PPT-ansatte vil være tilgjengelige for å drøfte utfordringer som oppstår knyttet både til enkeltbarn og det som angår skolen eller barnehagen som helhet. PPT skal jobbe slik at spesialpedagogiske tiltak/spesialundervisning gis innenfor barnegruppen og klassen, og med spesialpedagogisk kompetanseheving og tilrettelegging i barnehager og skoler.

2. PPT får en ny rolle i koordineringen av aktører i støttesystemet rundt skole og barnehage

PPTs skal koordinere arbeid som foregår i Fagteam. Fagteam er sammensatt av eksempelvis spesialpedagog, sosialfaglig ansatte, skolehelsetjeneste, familietiltak og barnevern. I piloten vil PPT koordinere hensiktsmessige samarbeidsformer i det flerfaglige teamet for å spisse innsatsen ut fra behov. Eksempelvis kan dette organiseres som

➢Barnets team: velge faglig sammensetning ut fra barnet og/eller familiens behov

➢Tverrfaglig team som settes sammen ut fra utfordringsbildet til barnehage/skole.

3. PPT skal i samarbeid med ansatte og lærere på skolen forbedre det pedagogiske arbeidet.


Dette betyr at PPT skal gjøre utredning og analyse av barn og unge i samarbeid med lærerne, og PPT skal gi veiledning og støtte av lærere og ansatte i den enkelte skole og barnehage. Det er avgjørende at PPT er tilstede i skoler og barnehager slik at de kan observere og veilede direkte i deres arbeid.