Møt prosjektlederne i kommunene

22.02.2023

I tiden fremover vil vi presentere noen av de som jobber med Tett på i de tre prosjektkommunene. Første gang møter du prosjektlederne.

Prosjektleder Aurskog-Høland: Anne-Gry EngerStilling i kommunen: Leder for Oppvekststab og pedagogisk tjeneste

Rolle i Tett på-prosjektet: prosjektleder

Hva er bakgrunnen din?

Ni års erfaring som lærer, deretter 25 års erfaring som skoleleder. Av de 21 år som rektor ved Bjørkelangen skole. Som mangeårig mottaker av tjenester fra PPT, så er jeg nå bidragsyter og leder for PPT i Aurskog-Høland kommune.

Hva gjør du i Tett på-prosjektet?

Jeg koordinerer Tett på ved to skoler og to barnehager i kommunen. Målet er å bygge gode lag der PPT og skole / barnehage samhandler godt med helse- og forebyggende tjenester. Tett på-tankegang skal gjelde flere enn de virksomhetene som er med i prosjektet og jobben min er å sørge for å spre budskapet i sektor Oppvekst og utdanning.

Hva håper du Tett på kan bidra med?

Jeg håper Tett på kan bidra til en bredere forståelse av hva god ordinær opplæring kan være slik at det fører til mindre behov for spesialundervisning. Jeg ønsker også at det skal være naturlig med tverrfaglig samhandling i vår kommune, ikke bare i de komplekse sakene.


Prosjektleder Steinkjer: Linda Hojem

Stilling i kommunen: Pedagogisk psykologisk rådgiver i Inn-Trøndelag PPT

Rolle i Tett på-prosjektet: Prosjektkoordinator i Tett på

Hva er bakgrunnen din?

Jeg har tidligere jobbet i både barnehage og skole, samt innen flere PP- tjenester i ulike kommuner. Jeg har også jobbet hos Statsforvalteren i Trøndelag i perioden 2017-2019. Her koordinerte jeg arbeidet med skolemiljøsaker og jobbet samtidig med veiledning innen lovverket for barnehage og skole i kommunene, med både tilsynsarbeid og saksbehandling. Jeg har også koordinert arbeidet innen flere prosjekter, både IBSM (inkluderende barnehage- og skolemiljø) og Tett på, pilotprosjekt del 1, med utprøving av ulike tiltak for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO.

Hva gjør du i Tett på-prosjektet?

I Tett på prosjektet koordinerer jeg arbeidet i prosjektet samtidig som jeg er med som rådgiver i den ene barnehagen og skolen som er deltakere i Steinkjer kommune.

Hva håper du Tett på kan bidra med?

Jeg håper at Tett på-piloten kan bidra til at en arbeider seg mot en mer inkluderende praksis, der en kan gi barn og elever økte muligheter i både barnehage og skole. Jeg er også opptatt av at rollen til PPT blir endret i en retning som kan ivareta de kravene som stilles, for å bedre kunne samarbeide på tvers av tjenestene og sammen med barnehager og skoler.


Prosjektledere i Trondheim:


Steinar Hilstad Bøhn
Stilling i kommunen: Strategisk rådgiver i kommunedirektørens fagstab

Rolle i Tett på-prosjektet: Prosjektleder for Tett på i kommunen

Hva er bakgrunnen din? Jeg er realfagslærerutdannet med fordypning i sosialpedagogikk og mastergrad i spesialpedagogikk. Jeg har jobbet i PPT, skole, Skoleteamet i Trondheim kommune, barneverntiltak (LINK i Trondheim kommune), barnevernsinstitusjon, barnehage og Kultur og fritid i Trondheim kommune.

Hva gjør du i Tett på-prosjektet? I Trondheim kommune er Tett på piloten prosjektorganisert. Som prosjektleder for dette arbeidet har jeg planlagt gjennomføringen av prosjektet, fulgt opp enhetene i fase 1 og ledelseslinja under utvidelsen av prosjektet i oppstarten av fase 2. Mine nærmeste samarbeidspartnere i den videre driften av prosjektet er kommunalsjefene for barnehage, skole og BFT. Som prosjektleder arbeider jeg sammen prosjektkoordinator Ingrid og rapporterer til prosjekteier, Oppvekst og utdanningsdirektør, Lasse Arntsen.

Hva håper du Tett på kan bidra med? Jeg håper Tett på kan bidra til å bygge et rammeverk for samarbeidspraksis som fører til at barn og unge, men også ansatte i barnehage og skole får den hjelpen de har behov for tidligere. Jeg håper også at vi som kommune får kunnskap om hvordan vi må organisere oss for å bidra til at denne praksisen best kommer barna til gode!

Ingrid Morken

Stilling i kommunen: Jeg har en delt stilling som prosjektkoordinator i Tett på og rådgiver inn mot Barne- og familietjenesten.

Rolle i Tett på-prosjektet: Prosjektkoordinator

Hva er bakgrunnen din?

Jeg er utdannet førskolelærer, med mange års erfaring fra ulike barnehager som avdelingsleder, i spes.ped.tiltak og som styrer. Jeg tok senere en master i spesialpedagogikk, og jobbet etter det mange år i PP-tjenesten i ulike lederroller. Jeg har også jobbet ett år som enhetsleder i Barne- og familietjenesten Midtbyen i Trondheim, med ansvar for tverrfaglige tjenester innen pedagogikk, helse og barnevern. Jeg har videreutdanning i ledelse, forvaltning, sakkyndig arbeid og prosjektarbeid, pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og testteori.

Hva gjør du i Tett på-prosjektet?

Jeg jobber med oppfølging, samordning og framdrift i prosjektet. Jeg jobber sammen med ledere, nøkkelpersoner og nettverk i barnehager, skoler og PPT/Barne- og familietjenesten. Det kan være gjennom møter, fagdager, workshops og uformelle samtaler og treffpunkt. Jeg har også jevnlig kontakt med forskerne i prosjektet og deltar i styringsgruppemøter og andre møter på overordnet nivå i kommunen.

Hva håper du Tett på kan bidra med?

Jeg håper at Tett på, sammen med andre satsinger i oppvekstfeltet, kan bidra til at alle barn og unge opplever å høre til i samme fellesskap. At de har venner og at de får være med på å påvirke sin egen hverdag. At de opplever mestring, at de lærer mye spennende og får passe vanskelige utfordringer. At de får hjelp som er hjelpsom når de trenger det, både i barnehage, skole, familie og fritid.